Deze privacyverklaring is
voor het laatst gewijzigd op 10 november 2020.

Beste bezoeker,

Via deze privacyverklaring willen wij u duidelijk maken dat wij de bescherming van uw persoonsgegevens waarmee wij als The Privacy Factory in aanraking komen, zeer serieus nemen. Om die reden verwerken en beveiligen wij de door ons verzamelde persoonsgegevens op zorgvuldige wijze. Wij volgen daarbij het daartoe bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Middels deze verklaring willen wij u informeren over ons privacy- en cookiebeleid.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen, neem dan contact op met The Privacy Factory door een e-mail te sturen naar info@theprivacyfactory.com.

1. Doeleinden van de gegevensverwerking

1.1 Uitvoering van overeenkomsten

Wij verwerken uw persoonsgegevens om te kunnen reageren op uw informatieverzoeken over onze dienstverlening, uw inschrijving(en) op de door ons te houden evenementen en het verder beheren van de daaruit voortvloeiende relaties met inbegrip van de daarbij horende verkoop- en marketingactiviteiten.

Wij verwerken hiervoor uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en bedrijfsnaam. Waar van toepassing verwerken wij ook financieel of fiscaal relevante gegevens alsmede de met u gevoerde correspondentie.

Deze gegevens worden gebruikt om opvolging te kunnen geven op de door u gedane informatieverzoeken, inschrijvingen voor evenementen en aangegane opleidingsovereenkomst(en).

Deze gegevens worden door ons bewaard gedurende de tijd nodig om aan uw informatieverzoeken te kunnen voldoen, onze diensten aan u te leveren en de met u aangegane overeenkomsten te kunnen nakomen, waarna deze, tenzij bij wet anders verplicht, worden vernietigd.

1.2 Klikgedrag en bezoekgegevens

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij bezoekgegevens met betrekking tot het gebruik van onze site. Hierbij moet u denken aan IP-adressen, de tijdstippen van gebruik en de door uw browser meegestuurde data. Dit doen wij om het gebruik van onze website te kunnen volgen en te analyseren, met als doel het optimaliseren van de gebruikservaring. Daar waar mogelijk worden deze gegevens gepseudonimiseerd of geanonimiseerd. Aan derden die deze gegevens voor eigen doeleinden zouden kunnen gebruiken, worden ze niet ter beschikking gesteld.

1.3 Cookies & IP-tracking

Bezoekt u onze website, dan registreren wij uw IP-adres. Ook plaatsen wij cookies op het voor dat bezoek gebruikte apparaat. Deze cookies zijn uitsluitend functioneel of analytisch; er worden geen persoonsgegevens verzameld.

1.4 Inschrijvingen en informatieverzoeken

Doet u een informatieverzoek of schrijft u zich in voor een opleiding of evenement, dan worden uw persoonsgegevens gebruikt om deze verzoeken of inschrijvingen op een behoorlijke wijze te kunnen afhandelen. Hierbij kan gedacht worden aan:

  • het delen van uw gegevens met de transportorganisatie die de af te leveren opleidingsdocumenten bij u aan huis bezorgt
  • het ontvangen van de daarbij behorende betalingsgegevens via uw bank of creditcardmaatschappij.

Het gaat hier om uw naam, adres, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres en betalingsgegevens, gegevens die wij nodig hebben om een overeenkomst met u te kunnen aangaan en die wij tot zeven jaar (wettelijke bewaarplicht), nadat wij onze verplichting uit de met u gesloten overeenkomst zijn nagekomen, bewaren. Ook deze gegevens delen wij niet met derden.

1.5 Invulformulier

Met de op onze website opgenomen invulformulieren kunt u ons o.a. benaderen voor het doen van informatieverzoeken en het inschrijven voor een van onze evenementen of opleidingen. Ook hiervoor vragen wij uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en maken wij, indien van toepassing, gebruik van uw betalingsgegevens zoals aan ons verstrekt door uw bank of creditcardmaatschappij.

Ook hier geldt weer dat wij deze informatie bewaren totdat u tevreden bent over de wijze waarop wij uw verwachtingen hebben ingelost, en in het geval van de nakoming van een met u afgesloten overeenkomst nog eens zeven jaar (de wettelijke bewaartermijn) langer.

1.6 Blog

U kunt zich inschrijven voor onze Blogs door het achterlaten van uw e-mailadres. Deze inschrijving is op ieder moment opzegbaar waardoor ook uw e-mailadres wordt verwijderd.

1.7 Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen (derden)

Persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor het leveren van onze dienst dan wel wanneer wij daartoe wettelijk worden verplicht. Is dit het geval, dan zullen wij u dit vooraf melden met vermelding van de partij met wie de gegevens worden gedeeld.

1.8 Social media buttons

In het kader van social media marketing staat op onze website een LinkedIn-knop. Doel hiervan is om de bezoeker van onze website de mogelijkheid te bieden om door het klikken op deze knop onze pagina’s te promoten of te delen. Wij raden u aan om alvorens dit te doen eerst de privacyverklaring van LinkedIn te lezen om zodoende inzicht te krijgen in wat deze site met uw persoonsgegevens doet.

2. Gebruik van cookies en IP-adressen

2.1 Gebruik van cookies

Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies, kleine bestandjes die via onze website worden meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf worden opgeslagen om u een optimale gebruikservaring op onze website te bieden. Bij het eerste bezoek aan onze website krijgt u daarom van ons een melding met deze strekking.

Bij uw volgende bezoek gaan wij er daarna vanuit dat u geen bezwaar heeft tegen het blijven gebruiken van deze cookies. Omdat wij ook gebruikmaken van de diensten van andere bedrijven die ook cookies bij u achterlaten, raden wij u ten zeerste aan de door hen opgestelde privacy- en cookieverklaringen te lezen.

2.1.2 Soorten cookies

Op onze website worden analytische en functionele cookies gebruikt.

2.1.3 In- en uitschakelen van cookies

In uw browser (zie handleiding browser) kunt u aangeven dat u alleen cookies wenst te accepteren waarmee u instemt.

2.1.4 Bewaartermijnen en verwijdering van cookies

Heeft een cookie een verlooptermijn, dan worden uw gegevens na de verloopdatum niet meer geregistreerd. Daarnaast is het ook mogelijk cookies voortijdig te verwijderen (zie handleiding browser).

2.2 Gebruik van IP-tracking

Wij traceren IP-adressen. Wanneer u onze website bezoekt, wordt uw IP-adres (een gegeven dat niet geanonimiseerd is) automatisch opgeslagen in de logbestanden van onze webserver, wat ons in staat stelt tot adequaat beheer en gedegen beveiliging van die server. Uw IP-adres wordt bovendien gedeeld met Lead Forensics, een firma die is geregistreerd en gevestigd op 3000 Lakeside North Harbour, Western Rd, Portsmouth PO6 3EN. Op basis van dit gedeelde IP-adres levert Lead Forensics ons informatie over de bedrijven die onze website hebben bezocht, inclusief datum, tijdsduur en bezochte pagina’s. Deze data worden door ons onder geen beding doorgegeven aan derden.

BELANGRIJK: De Lead Forensics tool gebruikt IP-tracking voor het identificeren van bedrijven. Dat is iets anders is dan wat met cookies gedaan wordt. Lead Forensics levert uitsluitend informatie die algemeen beschikbaar is als onderdeel van het publieke domein. Lead Forensics levert geen individuele, persoonlijke dan wel vertrouwelijke gegevens over personen die onze website hebben bezocht en is ook niet in staat zulke gegevens te leveren.

BELANGRIJK: Als u niet wilt dat Lead Forensics uw bedrijfsgegevens aan ons doorgeeft, kunt u HIER klikken. Uw IP-adres wordt dan opgenomen in een do-not-track lijst.

3. Websites van derden

Voor alle websites van derden waarmee wij via een link zijn verbonden, geldt dat onze privacyverklaring niet van toepassing is. Daarenboven achten wij het belangrijk om u erop te wijzen dat wij op geen enkele wijze kunnen garanderen dat deze derden uw persoonsgegevens op een betrouwbare of veilige manier behandelen. Lees daarom eerst de privacyverklaring van dergelijke websites alvorens ervan gebruik te maken.

4. Beveiliging

Met de door ons genomen beveiligingsmaatregelen streven wij ernaar om misbruik van en ongewenste toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Dit doen wij door het voeren van een strikt autorisatie- en beveiligingsbeleid en het periodiek controleren van de uitvoering daarvan. Qua beveiliging hanteren wij logische, fysieke en organisatorische toegangsbeveiliging, aangevuld met Privacy Enhancing Technologies zoals encryptie, en Transport Layer Security (TLS) technologie, doelgebonden toegangsbeperkingen en het geografisch beperken van onze dataopslag tot landen binnen de Europese Unie.

5. Klachten – Autoriteit Persoonsgegevens

Heeft u een klacht over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan gaan wij hierover graag met u in gesprek. Wij wijzen u er daarnaast op dat u het recht heeft uw klacht over onze verwerking ook voor te leggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Daartoe kunt U contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Net als vele andere organisaties zijn wij een dynamisch bedrijf en behouden wij ons het recht voor onze privacyverklaring daar waar nodig aan te passen. Doen zich aanpassingen voor, dan zullen wij deze op onze website publiceren; reden waarom wij u aanraden regelmatig onze privacyverklaring te raadplegen.

7. Inzage, correctie en recht van verzet

Iedere relatie van The Privacy Factory heeft het recht om de door ons over hem/haar gehouden persoonsgegevens in te zien. Staan hier onjuistheden in, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken deze te wijzigen of te laten verwijderen. Wilt u weten of wij persoonsgegevens van u hebben, neem dan via onderstaande gegevens contact met ons op.

Onder de AVG heeft u verder de volgende rechten:

  • duidelijkheid verkrijgen over wat wij doen met welke persoonsgegevens;
  • inzage verkrijgen in welke persoonsgegevens wij van u hebben;
  • correctie laten uitvoeren op fouten in uw persoonsgegevens;
  • verwijderen van uw (verouderde) persoonsgegevens;
  • terugtrekken van door u eerder gegeven toestemming;
  • beperken van (bezwaar aantekenen tegen) bepaald gebruik van uw persoonsgegevens.

Wilt u gebruikmaken van een van deze rechten, dan vragen wij u duidelijk aan te geven wie u bent. Wij willen er zeker van zijn dat wij geen gegevens van een andere persoon aanpassen of wissen.

Wilt u niet verder benaderd worden met informatie over ons bedrijf, dan kunt u ons dit melden via:

The Privacy Factory
Robert Schumandomein 2
6229 ES  Maastricht
Nederland